معنی کلمه ناملفوظ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ناملفوظ. [ م َ ] (ص مرکب ) تلفظناشده . گفته ناشده .

غیرقابل تلفظ. غیرملفوظ.