معنی کلمه پادیاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پادیاب . (اِ مرکب ) رجوع به پادیاو شود.