معنی کلمه ثج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثج . [ ث َج ج ] (ع مص ) روان شدن آب .

روان کردن آب و خون قربانی و جز آن . آب ریختن . شریدن آب .