معنی کلمه قاخروس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاخروس . (معرب ، اِ) به یونانی جاوشیر است . (فهرست مخزن الادویه ).