معنی کلمه خترق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خترق . [ خ ُ رَ ] (اِ) بلغت رومی دوایی است که آنرا افسنتین خوانند و آن نوعی از بوی مادران باشد. (برهان قاطع) .