معنی کلمه طنبور میزانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طنبور میزانی . [ طَم ْ / طُم ْ رِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) طنبور بغدادی درازگردن . (مفاتیح ).