معنی کلمه اسماعیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسماعیل . [ اِ ] (اِخ ) ابن عمربن کثیر البصری ملقب به عمادالدین و مکنی به ابوالفداء. او راست :رسالة الاجتهاد فی طلب الجهاد و آنرا آنگاه که افرنجه قلعه ٔ ایاس را محاصره کردند به امیر منجک نوشته است . و الاحکام الصغری فی الحدیث . و طبقات عمادالدین . و الکواکب الدراری در تاریخ . منتخبی از تاریخ کبیر وی . و الواضح النفیس فی مناقب الامام بن ادریس . و نیز علوم الحدیث ابن صلاح را مختصر کرده است . (کشف الظنون ). و رجوع به ابن کثیر در همین لغت نامه و اعلام زرکلی شود.