معنی کلمه فرما در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فرما. [ ف َ رَ / ف َ ] (اِخ ) شهری است [ به مصر ] برکران دریای تنیس اندر میان ریگ جفار، و گور جالینوس آنجاست . (حدود العالم ). در اقلیم سوم است . طولش از مغرب 54 درجه و 40 دقیقه و عرضش 31 درجه و نیم ، و این نامی است یونانی . ابوبکر محمدبن موسی گوید: فرما شهری است بر ساحل از ناحیت مصر. (از معجم البلدان ).