معنی کلمه میان منزل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
میان منزل . [ م َ زِ ] (اِ مرکب ) موقفی میان دو منزل از منازل راه که در آن توقف کمتری کنند. میان دو مرحله یا منزل برای صرف طعام یا رفع ماندگی . (از یادداشت مؤلف ).