معنی کلمه وصی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وصی . [ وُ صی ی ] (ع مص ) درهم و پیوسته روییدن گیاه . (از اقرب الموارد). وَصی ّ.