معنی کلمه لطفعلیخان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لطفعلیخان . [ ل ُ ع َ ] (اِخ ) گرجی . توپچی باشی کریمخان زند. (مجمل التواریخ گلستانه ص 339).