معنی کلمه هفت و هشت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هفت و هشت . [ هََ ت ُ هََ ] (اِ مرکب ) کنایه از گفتار خصومت آمیز و وحشت انگیز.

آواز و فریاد سگ را نیز گویند. (برهان ).