معنی کلمه زرقی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زرقی . [ زَ ] (ص نسبی ) منسوب است به زرق که قریه ای است در شش فرسخی مرو. (از انساب سمعانی ). رجوع به زرق شود.