معنی کلمه لطفعلیخان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لطفعلیخان . [ ل ُ ع َ ] (اِخ ) فرزند باباعلی بیگ کوسه ٔ احمدلوی افشار. که به امر علیقلیخان برادرزاده ٔ نادرشاه کشته شد. (مجمل التواریخ گلستانه صص 292-293).