معنی کلمه گستاخ واری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گستاخ واری . [ گ ُ ] (حامص مرکب ) عمل گستاخ وار : مکن با من چنین گستاخ واری که تو با خشم من طاقت نداری . (ویس و رامین ). رجوع به گستاخ وارشود.