معنی کلمه حجةالبلاغ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حجةالبلاغ . [ ح َج ْ ج َ تُل ْ ب َ ] (اِخ ) رجوع به حجةالبلاغ (ردیف ح ج ت ) شود.