معنی کلمه ظله ساختن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظله ساختن . [ ظُل ْ ل َ / ل ِ ت َ ] (مص مرکب ) تعویل . (تاج المصادر بیهقی ). باران گریز ساختن .