معنی کلمه اسماء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسماء. [ اَ ] (اِخ ) نام بنت موسی الکاظم (ع ) است . (تاریخ گزیده چ براون ج 1 ص 457).