معنی کلمه مؤید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مؤید. [ م ُ ءَی ْ ی ِ ] (اِخ ) علی مؤید. رجوع به علی مؤید شود.