معنی کلمه ظلمتیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلمتیان . [ ظُ م َ ] (اِ مرکب ) کنایه از بت پرستان و مخالفان مذهب حق باشد و طائفه ٔ ثنویان که نور و ظلمت را خداگویند و خالق خیر و شر نامند. (آنندراج ) (برهان ).