معنی کلمه پس زانو نشستن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پس زانو نشستن . [ پ َ س ِ ن ِ ش َ ت َ ] (مص مرکب ) زانوها را به سینه چسبانیده و نشیمن بر زمین نهاده هر دو زانو را در میان دو دست محاط کردن . چمباتمه نشستن و مجازاً اندوه بردن و غم خوردن : پس زانو منشین و غم بیهوده مخور که ز غم خوردن تو رزق نگردد کم و بیش . ؟