معنی کلمه لطف ا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لطف ا. [ ل ُ فُل ْ لاه ] (اِخ ) ابن الیاس رومی . صاحب حاشیه بر حاشیه ٔ خیالی بر شرح عقاید النسفی ، مقتول به سال 900 هَ . ق . و صاحب حاشیه بر شرح هدایه ٔ قاضی میر. وفات وی به سال 929 هَ . ق . بود.