معنی کلمه جدرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جدرة. [ ج ُ رَ ] (اِخ ) ابن سبدة عتقی . صحابی است که در فتح مصر حضور داشته است . (از تاج العروس ) (منتهی الارب ). ابن ماکولا آن را چنین [ با دال مهمله ] ضبط کرده است . (از تاج العروس ). و در حسن المحاضره چنین آمده : جدرةبن سبدة ثقفی بگفته ٔ ابن ؟ او را صحبتی است و شاهد فتح مصر نیز بوده است . (حسن المحاضرة فی اخبار مصر و القاهرة ص 68).