معنی کلمه ظلمتکده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلمتکده .[ ظُ م َ ک َ دَ / دِ ] (اِ مرکب ) کنایه از دنیاست .