معنی کلمه صفوةا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صفوةا. [ ص َ وَ تُل ْ لاه ] (اِخ ) لقب حضرت آدم .