معنی کلمه ظلمت آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلمت آباد. [ ظُ م َ ] (اِ مرکب ) کنایه از عالم عدم است . (آنندراج ).