معنی کلمه پس پشت انداخته... در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پس پشت انداخته . [ پ َ س ِ پ ُ اَ ت َ ] (ن مف مرکب ) رجوع به پس پشت افکنده شود.