معنی کلمه وصال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وصال . [ وُص ْ صا ] (ع ص ، اِ) ج ِ واصل . رجوع به واصل شود.