معنی کلمه طمیرخان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طمیرخان . [ طَ ] (اِخ ) نام دهی بزرگ بحوالی مرغزار آورد معروف به کوشک زرد از مرغزارهای فارس . (نزهة القلوب چ اروپا ص 134).