معنی کلمه گژو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گژو. [ گ َ ] (اِ) درخت ایلغون و به ترکی آن را گژ هم گویند. (شعوری ج 2 ورق 303).