معنی کلمه زرفشان کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زرفشان کردن . [ زَ ف َ / ف ِ ک َ دَ ] (مص مرکب ) زرفشانی . زر بخشیدن . عمل زرفشان : کنم بر درم ریز خود زرفشان کنم سرکشی لیک با سرکشان . نظامی .