معنی کلمه ظلمة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلمة. [ ظِ م َ / ظُ م َ ] (اِخ ) فاجره ای است از قوم هُذَیل و در مَثل است : اقود من ظِلمةَ.