معنی کلمه مولو زدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مولو زدن . [ زَ دَ ](مص مرکب ) نواختن ناقوس یا نی جوکیان و کشیشان را. (از یادداشت مؤلف ). و رجوع به مولو و مولوزن شود.