معنی کلمه صفنیا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صفنیا. [ ] (اِخ ) لاوی قهاتی . (اول تواریخ ایام 6:36) (قاموس کتاب مقدس ص 556).