معنی کلمه نامسطح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نامسطح . [م ُ س َطْ طَ ] (ص مرکب ) ناهموار. ناصاف . غیرمستوی .