معنی کلمه موکوپروتئین ها در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
موکوپروتئین ها. [ ک ُ پْرُ / پ ُ رُ ت ِ ](فرانسوی ، اِ) پروتئیدهایی هستند که گروه پروستتیک آنها ئیدراتهای کربن است . (فرهنگ اصطلاحات علمی ).