معنی کلمه وشیگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وشیگ . [ وَ ] (اِ) وسنگ .وشیج (معرب ). لیمودارو. رجوع به وسنگ و وشیج شود.