معنی کلمه جاجرمینه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جاجرمینه . [ ج َ ن َ ] (اِخ ) چشمه ای است پرآب ، چون آفتاب برآید یک قطره آب در آن نماند. کذا فی عجایب البلدان . (شرفنامه ٔ منیری ). چشمه ای است که چون آفتاب برمی آید آب آن فرومیرود و چون آفتاب فرومیرود آب آن برمی آید. (برهان ) (آنندراج ).