معنی کلمه ثبیری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثبیری . [ ث َ ] (ص نسبی ) منسوب است به ثبیر. (سمعانی ).