معنی کلمه یونس آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یونس آباد. [ ن ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان زیراستاق بخش مرکزی شهرستان شاهرود، واقع در 7هزارگزی جنوب شاهرود و 2هزارگزی ایستگاه راه آهن شاهرود. سکنه ٔ آن 355 تن . آب آن از قنات است و راه فرعی دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).