معنی کلمه وشیج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وشیج . [ وَ ] (معرب ، اِ) معرب وشیگ . رجوع به وسنگ و وشیگ شود.