معنی کلمه پاده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پاده . [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است به چهار فرسنگ ونیمی شمال و مغرب کازرون .

موضعی است به جنوب غربی سمنان .