معنی کلمه سپاسدارنده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سپاسدارنده . [ س ِ رَ دَ / دِ ] (نف مرکب ) شاکر. شکور.