معنی کلمه موشان پیاز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
موشان پیاز. (اِ مرکب ) اسقیل . پیاز موش . (یادداشت مؤلف ). رجوع به پیاز موش شود.