معنی کلمه هارون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هارون . (اِخ ) او راست : کتاب آلات الحرب .