معنی کلمه هضب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هضب . [ هَِ ض َب ب ] (ع ص ) اسب بسیارخوی .

سخت درشت اندام توانا. (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).