معنی کلمه طمع افکندن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طمع افکندن . [ طَ م َ اَک َ دَ ] (مص مرکب ) اِطماع . تطمیع. (تاج المصادر).