معنی کلمه اسفاط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
اسفاط. [ اَ ] (ع اِ) ج ِ سَفَط.