معنی کلمه کبر کازرونی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کبر کازرونی . [ ک َ ب َ رِ زِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب )اسم شیرازی خرنوب شامی است . (فهرست مخزن الادویه ).