معنی کلمه ظلمات ثلاث در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظلمات ثلاث . [ ظُ ل ُ ت ِ ث َ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) ظلمات سه گانه که در قرآن کریم آمده است ، کنایه از سه تاریکی است که یونس علیه السلام را پیش آمد، یکی تاریکی شب ، دوم تاریکی شکم ماهی ، سوم تاریکی قعر دریا و برخی گویند کنایه از کدورت طبعی و هوای نفسانی و خاصیت حیوانی باشد، یا کنایه از کدورات طول و عرض و عمق عالم سفلی است . و به اعتقاد بعضی قوله تعالی : فی ظلمات ثلاث (قرآن 6/39)، کنایه از تاریکی مشیمه و تاریکی شکم مادر و تاریکی رحم باشد. (غیاث ) (آنندراج ) : می کند در طبایع اربع ظلمات ثلاث را انوار. خاقانی .